Externe verslaggeving

De cursus Externe Verslaggeving is een uitgebreide verkenning van de financiële communicatie van een onderneming naar al haar belanghebbenden. Deze cursus biedt inzicht in de samenstelling, opbouw en vereisten van het jaarverslag, en leert studenten de betekenis en interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Aanvangend met een uiteenzetting van de fundamentele principes van verslaggeving, biedt de cursus inzicht in de onderscheidingen tussen boekhoudkundige en bedrijfseconomische winstbepalingen. De cursus belicht ook de wettelijke vereisten en regelgeving die de basis vormen van externe verslaggeving, en biedt een overzicht van de regelgevende instanties en toezichthouders.

Vervolgens diept de cursus de hoofdonderdelen van de jaarrekening uit, waaronder de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Studenten krijgen gedegen kennis over de inhoud en betekenis van deze overzichten.

Een belangrijk deel van de cursus is gewijd aan de verschillende waarderingsgrondslagen. Hier wordt de nadruk gelegd op de verschillen tussen het historische kostensysteem en het actuele waardestelsel, essentieel voor de waardering van activa en passiva.

Ten slotte biedt de cursus inzicht in de rapportage en consolidatie van aandelenbelangen. Specifieke thema’s zoals de financiële rapportage rondom vreemde valuta en belastingen worden ook behandeld, waardoor studenten een compleet beeld krijgen van de externe verslaggeving. Deze cursus stoomt studenten klaar om de financiële informatie van een bedrijf kritisch te analyseren en te presenteren.

Externe verslaggeving van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van externe verslaggeving

Bekijk ook de playlist van Externe verslaggeving op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Fundamenten van Externe Verslaggeving

De cursus opent met de sleutelprincipes van externe verslaggeving, waarbij de essentie van het jaarverslag centraal staat. Studenten verkennen de definities en functies van externe verslaggeving, leren over de boekhoudkundige versus bedrijfseconomische benaderingen van winst, en de rol die deze spelen in de communicatie naar stakeholders. Inzicht in de wettelijke kaders en de vereisten die gesteld worden aan jaarverslagen, zoals vastgesteld door regelgevende instanties, vormt de basis waarop de rest van de cursus is gebouwd.

De jaarrekening ontleed

Deze sectie duikt dieper in de drie cruciale onderdelen van de jaarrekening: de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Studenten leren hoe deze onderdelen zijn gestructureerd en hoe ze elkaar beïnvloeden. Onder andere vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen en vreemd vermogen komen aan bod.

Waarderingsmethoden en Verslaggevingsgrondslagen

In deze sectie van de leerlijn worden de verschillende waarderingsmethoden onder de loep genomen. De historische kostprijsmethode wordt naast actuele waarderingssystemen geplaatst, waarmee de studenten de invloed van verschillende waarderingen op de financiële resultaten leren inschatten.

Consolidatie en Specifieke onderwerpen

De afsluitende sectie gaat in op geavanceerde onderwerpen zoals de behandeling van aandelenbelangen en de eisen bij consolidatie van deelnemingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan enekele specifieke onderwerpen zoals de invloed en behandeling van vreemde valuta en specifieke zaken zoals belastingen.
Wil je meer zien van deze leerlijn?