Governance, Risk & Compliance

GRC is niet meer weg te denken bij het besturen van onderneming. Denk aan de effecten van klimaat op de onderneming en de uitdagingen die dat met zich mee brengt. GRC is daarmee steeds meer een volwaardig vakgebied.

Doelgroep van deze leerlijn is de aankomend “financial professional” – denk aan eerstejaars HBO Accountancy en F&C studenten.  Met deze leerlijn kan de student zich optimaal voorbereiden op één van de zeven leerdoelen voor het HBO F&C; Governance, Risk & Compliance.

Risicomanagement is nauw verweven met de besturing(s)structuur van een organisatie – Governance. Daarnaast raakt risicomanagement ook aan naleving van wet- en regelgeving – Compliance. In een aantal lessen staan we bij Compliance stil. Zaken die in ondernemingen niet goed lopen kunnen leiden tot juridische geschillen. In de lessen wordt daarom ook aandacht besteed aan ondernemingsrecht.

De drie thema’s – Governance, Risicomanagement en Compliance worden uiteindelijk integraal behandeld – via een aantal praktijkcases. Met die praktische toepassing is de student na de lessen in staat is een onderneming te beoordelen op deze drie elementen.

GR&C van BAES

  • Voor het eerst een deze gebieden samen in één leerlijn.
  • Inclusief een introductie ondernemingsrecht.
  • Praktijkgericht met casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met honderden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van GRC

Bekijk ook de playlist van Governance, Risk & Compliance op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Inleiding ondernemingsrecht

In de inleidende module kijken we naar rechtsvormen en rechtspersoonlijkheden, kapitaalvennootschappen en hun juridische en bestuurlijke organisatie, de corporate governance code en de wettelijke eisen van de publicatieplicht.

Governance

De belangrijkste termen rondom goveranace, de besturing, beheersing, verantwoording, toezicht en regulering volgens governance. Dat leer je hier.

Risk

Inleiding risico management, PDCA cyclus en risico management, Risico identificatie, Risico inschatting en risicobeoordeling, Risicobeheersing, Risico: Plan van aanpak, Risico: Monitoring, rapporteren en bijstellen, Risico: review, audit en verbeteren. Dat leer je hier.

Compliance

De belangrijkste termen rondom Compliance, de activiteiten rondom compliance in het framework van Plan, Do, Check, Act komen langs, het verband tussen compliance & cultuur, compliance in combinatie met integriteit en ethiek, en een basis model voor ethische dilemma's. Dat zit allemaal in het thema compliance verwerkt.
Wil je meer zien van deze leerlijn?